Home

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este o structură distinctă, fără personalitate juridică şi funcţionează în  cadrul Academiei de Studii Ecomice din Bucureşti, infiinţată prin Hotararea Senatului ASE nr. 144 din data de 10 decembrie 2014.

_________________________________________________________________________________________________

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a fost înfiinţat şi funcţionează în conformitate cu:

 • Art. 350, 351, 352 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011;
 • Ordinului Nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învaţământ superior din România;
 • Ordinului nr. 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014;
 • Ordinului ministrului muncii, familiei i protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass si Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii;    

_________________________________________________________________________________________________

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră are ca misiune acordarea de suport specializat persoanelor care au fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele educaţionale ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti în vederea optimizării traseului educaţional şi profesional al acestora.

_________________________________________________________________________________________________     

Obiectivele Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

 • Orientarea şi consilierea elevilor din învăţământul preuniversitar în vederea alegerii traseului educaţional care le va permite calificarea în domeniile de pregătire din cadrul ASE: economic, sociologie, administraţie şi management public, limbi moderne aplicate etc.;
 • Orientarea şi consilierea studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti, astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi profesional;
 • Reducerea abandonului şcolar, la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
 • Facilitarea relaţiei dintre studenţii şi absolvenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască oportunităţile şi provocările reale ale pieţei muncii;
 • Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
 • Dezvoltarea capacităţii decizionale a viitorilor şi actualilor studenţi şi absolvenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind managementul carierei în contextul schimbărilor legislative şi a dinamicii permanente a pieţei muncii.     

_________________________________________________________________________________________________

Beneficiarii direcţi ai Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti sunt:

 • studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învătamânt, inclusiv studenţii veniţi la studii prin programe de mobilităti;
 • elevii de liceu, aparţinând liceelor care au încheiat parteneriate cu Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • absolvenţii proprii sau ai altor universităţi;
 • angajaţi ai ASE.

Scroll to top