Metodologie

                                       For the english version of the methodology press here.

 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

                                 ÎN CARIERĂ DIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este o structură distinctă, fără personalitate juridică şi funcţionează în  cadrul Academiei de Studii Ecomice din Bucureşti, infiinţată prin Hotararea Senatului ASE nr. 144 din data de 10 decembrie 2014;

Art. 2 - Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a fost înfiinţat şi funcţionează în conformitate cu:

- Art. 350, 351, 352 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011;

- Ordinului Nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învaţământ superior din România;

- Ordinului nr. 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014;

- Ordinului ministrului muncii, familiei i protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass si Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii;

CAP. II DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Art. 3 - In sensul prezentei metodologii şi al legislaţiei în vigoare:

(1) Consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieţii se referă la totalitatea serviciilor şi activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenţei lor să facă alegeri în sfera educaţională, de formare sau ocupare pe piaţa forţei de muncă şi să îşi gestioneze în mod eficient cariera;

(2) Consilierea este relaţia interumană de suport dintre persoana specializată (consilierul) şi persoana care solicită asistenţa de specialitate (clientul sau consiliatul).

(3) Consilierea psihopedagogică reprezintă un demers calificat, organizat pe principii ştiinţifice, ce permite acordarea unei asistenţe de specialitate acelor persoane implicate în procesul educaţional (studenţi, cadre didactice, elevi, absolvenţi, părinţi sau alte rude, directori de instituţii educaţionale etc.) care solicită suport sau care întâmpină anumite dificultăţi. 

(4) Orientarea şcolara şi profesională se referă la dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor/studenţilor cu noţiunile, cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru managementul propriului traseu educaţional şi profesional şi este un proces de pregătire şi îndrumare a elevilor/studenţilor către discipline/specializări şi domenii potrivite structurii de personalitate a acestora. 

(5) Informarea şi consilierea profesională reprezintă orice acţiune specializată oferită unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupaţii, progresul într-o ocupaţie, adaptarea la o ocupaţie care se modifică, modalităţi de menţinere a locului de muncă, schimbarea ocupaţiei sau orice alte aspecte legate de o profesie. 

CAP. III MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Art. 4 - Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră are ca misiune acordarea de  suport specializat persoanelor care au fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele educaţionale ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti în vederea optimizării traseului educaţional şi profesional al acestora.

Art. 5 - Obiectivele Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

(1). Orientarea şi consilierea elevilor din învăţământul preuniversitar în vederea alegerii traseului educaţional care le va permite calificarea în domeniile de pregătire din cadrul ASE: economic, sociologie, administraţie şi management public, limbi moderne aplicate etc.;

(2). Orientarea şi consilierea studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti, astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi profesional;

(3). Reducerea abandonului şcolar, la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; 

(4). Facilitarea relaţiei dintre studenţii şi absolvenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască oportunităţile şi provocările reale ale pieţei muncii;

(5). Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti; 

(6). Dezvoltarea capacităţii decizionale a viitorilor şi actualilor studenţi şi absolvenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind managementul carierei în contextul schimbărilor legislative şi a dinamicii permanente a pieţei muncii.

CAP. IV BENEFICIARII CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORINTARE ÎN CARIERĂ

Art. 6 - Beneficiarii direcţi ai Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti sunt:

a. studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învătamânt, inclusiv studenţii veniţi la studii prin programe de mobilităti;

b. elevii de liceu, aparţinând liceelor care au încheiat parteneriate cu Academia de Studii Economice din Bucureşti;

c. absolvenţii proprii sau ai altor universităţi;

d. angajaţi ai ASE.

Art. 7 - Serviciile oferite în cadrul Centrului de consiliere şi orientare în carieră sunt gratuite pentru studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti, absolvenţii proprii, în termen de 5 ani de la finalizarea studiilor, elevii de liceu, angajaţii proprii şi respectă principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat, în conformitate cu prevederile legale;

Art. 8 – Pentru absolvenţii proprii, după o perioda de 5 ani şi absolvenţii altor universităţi, serviciile oferite în cadrul Centrului de consiliere şi orientare în carieră, sunt oferite contra cost, conform unor tarife aprobate anual de către Senatul ASE;

CAP. V SERVICII OFERITE DE CCOC

Art. 9 - Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră de la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti oferă următoarele tipuri de servicii:

(1) Consiliere psihopedagogică. Aceasta consta în:

a. consiliere educaţională şi vocaţională;

b. consiliere şi evaluare psihologică;

c. consiliere în carieră;

(2) Informare elevilor, studenţilor şi absolvenţilor, care constă în:

a. informarea şi consilierea elevilor şi studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul programelor universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor;

b. informarea si consilierea studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiei, pentru studiile universitare de licenţă, masterat, doctorat, programe postuniversitare, postdoctorale, mobilităţi etc. ;

c. organizarea de manifestări de carieră specifice, precum: sesiuni de prezentare de tip „zilele porţilor deschise“, târguri educaţionale, vizite tematice etc.;

d. elaborarea şi distribuirea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii.

(3) organizarea de sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare (CV, scrisoare de intenţie), simularea interviului de angajare;

(4) organizarea de prezentări de companii;

(5) organizarea unor întâlniri cu specialişti de referinţă ai domeniului din ţară şi străinătate;

(6) organizarea de sesiuni pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor (consiliere de grup);

(7) organizarea de conferinţe tematice pe domeniul orientării şi consilierii în carieră, cu participare naţională şi internaţională;

(8) realizarea de studii şi analize periodice privind:

a. abandonul universitar; 

b. inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii;

c. impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;

d. dinamica pieţii muncii şi cerinţele angajatorilor.

(9) organizarea de activităţi comune cu Alumni;

(10) dezvoltarea de programe şi proiecte de consiliere şi orientare în carieră în nume propriu sau în parteneriat cu alte structuri cu atribuţii similare (facultăţi/departamente din cadrul ASE şi din alte universităţi, alte CCOC, organizaţii studenţeşti, ONG-uri, angajatori, instituţii de învăţământ preuniversitar, structuri din reţeaua serviciilor de consiliere din educaţie şi formare profesională şi a serviciilor pentru ocupare a forţei de muncă etc.);

(11) dezvoltarea unor programe de formare în domeniul consilierii şi orientării carierei.

(12) punerea la dispoziţia studenţilor/elevilor şi cadrelor didactice ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a unei baze de date care va cuprinde:

a. informaţii despre piaţa muncii; 

b. oferta şi traseul educaţional de pregătire iniţială/continuă proprii Academiei de Studii Economice din Bucureşti (specificul şi structura facultăţilor şi departamentelor, condiţiile de admitere, programele de studii, oportunităţile de calificare, profiluri de competente etc.); 

c. oferte de locuri de muncă; 

d. materiale utilizate în evaluarea şi autoevaluarea personalităţii (teste psihologice de evaluare a intereselor, motivaţiei, aptitudinilor, trasăturilor de personalitate);

e. ghiduri de planificare ale carierei, ghiduri privind strategii de căutare a unui loc de muncă etc.; 

f. studii din domeniul consilierii şi orientării carierei, etc. 

Serviciile furnizate de CCOC se pot dezvolta şi diversifica în funcţie de necesităţile identificate.

Art. 10 – Serviciile de consiliere şi orientare a carierei oferite în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră de la nivelul ASE includ 5 tipuri principale de intervenţii şi anume: informarea cu privire la cariera; educaţia cu privire la carieră; consilierea carierei (consilierea profesională); consilierea pentru angajare; plasarea pe piaţa muncii. 

Art. 11 - Procesul de consiliere şi orientare a carierei este unul de management al carierei, care cuprinde următoarele etape: 

(1). Planificarea carierei - identificare a modalităţii optime de dezvoltare a carierei care presupune stabilirea obiectivelor, a acţiunilor care vor fi realizate, a resurselor necesare (umane, financiare), a termenelor, responsabilităţilor şi a rezultatelor concrete aşteptate, a strategiilor de eliminare a obstacolelor.

(2). Elaborarea strategiilor de căutare a unui loc de muncă - căutarea oportunităţilor de învăţare şi angajare, dezvoltarea abilităţilor necesare participării la un interviu de angajare, tehnici de negociere. Cei care se află în căutarea unui loc de muncă trebuie să fie capabili să ştie unde anume să caute locuri de muncă, să îşi pregătească un CV adaptat respectivului loc de muncă si o scrisoare de intenţie, să fie capabili să îşi dezvolte o reţea care îi va ajuta să gasească locul de muncă. 

(3). Dezvoltarea carierei - procesul de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune cronologică şi presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educaţionali, fizici, economici care, combinaţi, influentează natura şi importanţa muncii pe parcursul intregii vieţi a unei persoane.

Art. 12 - Fiecare tip de serviciu oferit de către CCOC va respecta procedurile de lucru specifice elaborate de CCOC, conform legislaţiei şi procedurilor ASE în vigoare.

CAP. VI ÎNCADRAREA CU PERSONAL A CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ DIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Art. 13 - CCOC se subordonează academic senatului şi administrativ rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Art. 14  

(1) Numărul angajaţilor din cadrul CCOC se stabileşte pornind de la numărul de studenţi înmatriculaţi în cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel putin 1 consilier de carieră/psiholog/2.000 de studenţi înmatriculaţi.

(2) Organigrama CCOC este propusă de către directorul CCOC şi aprobată de senatul universitar, la propunerea consiliului de administraţie.

(3) Organigrama CCOC se poate optimiza în raport cu activitatea desfăşurată de acesta, cu volumul de activitate, nevoile şi solicitările beneficiarilor; 

(4) CCOC, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, are în componenţă:

- 1 director;

- 10 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională / consilieri de carieră;

- 1 sociolog;

- 1 referent;

- 1 secretar;

- 29 de cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor şi absolvenţilor (cadre didactice cu specializare în domeniul de specializare al studenţilor, cadre didactice cu specializare în domeniul psihopedagogic, prodecani responsabili cu activitatea didactica).

(5) Încadrarea cu personal a CCOC este prezentată în Anexa 1 a prezentei metodologii.

Art. 16

(1) CCOC este condus de un cadru didactic coordonator, numit director al CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administraţie şi aprobat de către Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

(2) Cu excepţia funcţiei de director, toate posturile se scot la concurs, în condiţiile legii. Salarizarea personalului angajat se va face conform pregătirii, la nivelul postului, prin respectarea reglementărilor în vigoare.

(3) Cadrele didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor şi absolvenţilor sunt nominalizate de către directorii departamentelor din care provin şi vor fi remunerate, pentru activitatea desfăşurată în CCOC, până în limita a 30% din salariu.

(4) Directorul CCOC prezintă anual, spre aprobare, senatului universităţii, cu avizul consiliului de administraţie, planul anual de activităţi;

(5) Directorul CCOC prezintă anual senatului universităţii, cu avizul consiliului de administraţie, un raport asupra serviciilor oferite si activitatilor desfasurate, pe care apoi îl publică pe site-ul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Art. 17 La nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, CCOC are relaţii de colaborare cu:

- Reprezentanţii facultăţilor (decani, prodecani responsabili cu relaţia cu studenţii şi mediul economico-social, directori de departamente, cadre didactice);

- Reprezentanţii serviciilor tehnico-administrative cu atribuţii care contribuie la buna funcţionare a CCOC.

CAP. VII BAZA MATERIALĂ ŞI FINANŢAREA CCOC

Art. 18 Baza materială este asigurată de către Academia de Studii Economice din Bucureşti care pune la dispoziţie CCOC spaţiile şi dotările necesare desfăşurării activităţilor specifice;

Art. 19

(1) Finanţarea CCOC se face prin bugetul consolidat al Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

(2) Directorul CCOC elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

Art. 20 În scopul asigurării/dezvoltării activităţii CCOC, Academia de Studii Economice din Bucureşti poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare;

CAP. VIII DISPOZIŢII FINALE

Art. 21 – Prezenta metodologie va fi completată cu alte prevederi specifice, reieşite din legi, hotărâri ale guvernului, ordine ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi hotărâri ale Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti care apar după constituirea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră.

Prezenta metodologie a fost aprobată de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în şedinţa din 27.05.2015.

                                                            Preşedintele Senatului universitar,

                                                              Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA

Anexa 1

ÎNCADRAREA CU PERSONAL A CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ DIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Personalul Centrului de Consiliere si Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din Bucureşti este compus din:

Directorul Centrului de Consiliere si Orientare în Carieră;

10 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională / consilieri de carieră;

1 sociolog;

1 referent;

1 secretar;

29 de cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor şi absolvenţilor. Cele 29 de cadre didactice cu competenţe în domeniul de specializare al studenţilor şi absolvenţilor sunt repartizate după cum urmează: